Członkostwo

Aktualnie Miejski Klub Sportowy „Karolina” skupia blisko siedemdziesięciu członków zwyczajnych oraz ośmiu członków honorowych.

Członkiem honorowym, zgodnie ze Statutem MKS „Karolina” jest osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź może pochwalić się zasługami na polu propagowania kultury fizycznej.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie oraz przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia,

Druk deklaracji członkowskiej do pobrania lub do odebrania w siedzibie klubu.

2) regularnie opłaca składkę członkowską – jedynie 10 zł miesięcznie (istnieje zniżka 50% dla młodzieży uczącej się, emerytów, rencistów i bezrobotnych)!

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, z biernym i czynnym prawem wyborczym w wyborach do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawa wyborcze członkowie zwyczajni nabywają z upływem 6 miesięcy od podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji członkostwa, natomiast członkowie honorowi nabywają je z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie nadania im tytułu członka honorowego),

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

e) uzyskiwania od organów władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia oraz pomocy w zakresie swej statutowej działalności.

 

Chcesz mieć możliwość podejmowania decyzji związanych ze swoim klubem?

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu klubu?

Chcesz wspomóc swój klub?

 

Dołącz do grona członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”!