Władze

cropped-herb_mks.jpgZgodnie z §21 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego Karolina organami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zwoływane jest raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej na 14 dni przed datą upływu kadencji, na dzień przypadający nie później niż data upływu kadencji. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się natomiast odbyć w każdym terminie. Zwoływane jest ono przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zgodnie z §22 Statutu trwa 4 lata. Ich szczegółowe kompetencje określa ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Miejskiego Klubu Sportowego Karolina.

Zarząd może powoływać komisje stałe i doraźne, będące organem pomocniczym i doradczym. Obligatoryjną komisją stałą jest Komisja dyscyplinarna.