Statut

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/4/18 Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” z dnia 13 kwietnia 2018 r.

  

STATUT

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KAROLINA”

W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1
 1. Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, zwany w dalszej części Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.
 2. Oficjalnym akronimem nazwy Stowarzyszenia jest MKS „Karolina”.
 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Jaworzyna Śląska, a siedzibą miasto Jaworzyna Śląska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych gmin Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • 3
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
 • 4
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2014, poz. 715 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn. zm.)   oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 • 5
 1. Ustanawia się herb, pieczęć Stowarzyszenia.
 2. Wzór herbu oraz treść pieczęci Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Nazwa, herb i pieczęć Stowarzyszenia są własnością Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.
 4. Barwami Stowarzyszenia są kolory biały i niebieski.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • 6
 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, na rzecz członków Stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 3. propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku,
 4. organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego,
 5. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
 6. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 7. pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej,
 8. reprezentowanie w terenowych organach administracji samorządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej,
 9. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką spójną z celami Stowarzyszenia, mającymi siedzibę zarówno w kraju, jak i zagranicą,
 10. rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie sportu oraz kultury fizycznej i zdrowotnej,
 11. zapewnienie warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej w postaci zapewnienia kadry trenersko-instruktorskiej, utrzymania obiektów sportowych, działanie na rzecz poprawy standardów tych obiektów oraz wszelkich urządzeń sportowych, a także zapewnienie odpowiedniego sprzętu sportowego,
 12. organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu,
 13. organizowanie imprez i zawodów sportowych zarówno na obszarze działania Stowarzyszenia, jak i o zasięgu wykraczającym poza ten obszar,
 14. organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, obozów, kursów i innych zajęć,
 15. organizowanie ćwiczeń gimnastycznych i innej aktywności ruchowej,
 16. organizowanie zajęć i prelekcji, wystaw i spotkań okolicznościowych, promujących działalność Stowarzyszenia i kulturę fizyczną,
 17. opracowywanie, drukowanie i kolportaż materiałów szkoleniowych, promocyjnych i reklamowych,
 18. promocję osób i instytucji wspierających rozwój kultury fizycznej.
 • 7
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 2. Działalność wymieniona w ust. 1 może przyjmować formę działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Działalność wymieniona w ust. 3. może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia jest środkiem do realizacji celów statutowych.
 6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 7. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 8. Działalność gospodarcza może obejmować przedmioty działalności sklasyfikowane w następujących grupach/klasach/podklasach PKD:
 9. działalność obiektów sportowych (PKD – 93.11.Z),
 10. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
 11. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD – 93.13.Z),
 12. pozostała działalność związana ze sportem (PKD – 93.19.Z),
 13. pozostała działalność sportowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 14. wydawanie książek (PKD – 58.11.Z),
 15. wydawanie gazet (PKD – 58.13Z),
 16. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD – 58.14.Z),
 17. pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z),
 18. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 19. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 20. działalność organizatorów turystyki (PKD – 79.12.Z),
 21. działalność agencji reklamowych (PKD – 73.11.Z),
 22. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 96.04.Z),
 23. pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD – 96.09.Z),
 24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 74.90.Z),
 25. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD- 85.51.Z),
 26. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD- 85.59.B),
 27. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).
 28. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD – 95.29.Z),
 29. działalność fizjoterapeutyczna (PKD – 86.90.A).
 • 8
 1. Stowarzyszenie nie może:
 2. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 9
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 • 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
 2. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 3. przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i spełnieniu wszystkich opisanych w ust. 1 warunków, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, którą ten ostatni zobligowany jest przyjąć na swoim najbliższym posiedzeniu.
 • 12
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, którą ten ostatni zobligowany jest bezzwłocznie przyjąć.
 • 13
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub za zasługi na polu propagowania kultury fizycznej.
 2. Kandydaci na członków honorowych zgłaszani są przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 • 14
 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, z biernym i czynnym prawem wyborczym w wyborach do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §15,
 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 6. uzyskiwania od organów władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia oraz pomocy w zakresie swej statutowej działalności.
 • 15
 1. Bierne i czynne prawo wyborcze członkowie zwyczajni nabywają z upływem 6 miesięcy od podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji członkostwa.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze członkowie honorowi nabywają z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie nadania im tytułu członka honorowego.
 • 16
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. przestrzegania statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 5. Z opłacania składki, opisanego w ust. 1 pkt 3 zwolnieni są zawodnicy Stowarzyszenia, na podstawie ewidencji zawodników prowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 17
 1. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 • 18
 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia.
 • 19
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
 • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 • nie opłacenia składek przez członka zwyczajnego przez okres 3 miesięcy,
 • nie wywiązywania się członków wspierających z zadeklarowanych świadczeń,
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • 20
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia bądź pozbawienia członkostwa zainteresowanemu oraz Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej do Zarządu Stowarzyszenia w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zarząd jest zobligowany do przedstawienia odwołania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie przed podjęciem jakichkolwiek uchwał przewidzianych w proponowanym bądź zmienionym porządku obrad posiedzenia, na którym Zarząd poinformował o złożonym odwołaniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 5. W głosowaniu nad wspomnianą w ust. 4 uchwałą nie bierze udziału osoba zainteresowana.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 21
 1. Organami władz Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd.
 4. Organem wewnętrznym nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 • 22
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Wszelkie zmiany personalne w organach Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinny być zgłoszone do właściwego organu rejestrowego nie później niż 7 dni od daty podjęcia stosownej uchwały.
 • 23
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

 • 24
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, z zastrzeżeniem § 15.
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 • 25
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • 26
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej na 14 dni przed datą upływu kadencji, na dzień przypadający nie później niż data upływu kadencji.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • 27
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym terminie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 28
 1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Kworum do podejmowania wiążących uchwał wynosi: w pierwszym terminie- liczbę co najmniej połowy członków, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, w drugim terminie- bez względu na liczbę członków, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika.
 • 29
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. uchwalania zmian statutu,
 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym przede wszystkim rozstrzyganie w trzeciej instancji spraw postępowania dyscyplinarnego,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a także rozstrzyganie spraw nie zapisanych w statucie, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3.

 Zarząd

 • 30
 1. Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 • 31
 1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym, według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia, posiadających bierne prawo wyborcze, którzy wyrazili uprzednio zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem §32.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwoływane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na tym samym posiedzeniu, na którym został wybrany, na dzień przypadający nie później niż trzy dni od podjęcia uchwały o wyborze Zarządu.
 3. Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów wybiera obligatoryjnie spośród swoich członków Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
 4. Zarząd może wybrać ze swojego grona fakultatywnie sekretarza lub/i skarbnika.
 5. Jeden członek Zarządu nie może piastować więcej niż jednego stanowiska wspomnianego w ust.3 i 4.
 • 32
 1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 33
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez prezesa wskazany wiceprezes Zarządu.
 • 34
 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. realizacja celów Stowarzyszenia,
 4. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 6. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 7. zarządzanie organizacją zamówień,
 8. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wykonywania określonych zadań i funkcji,
 9. określanie procedur regulujących działalność Stowarzyszenia,
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu,
 13. podejmowanie decyzji w sprawie ustalania wynagrodzeń i zatrudniania pracowników,
 14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 15. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 16. ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej i wysokości składki członkowskiej,
 17. uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu dyscyplinarnego Stowarzyszenia,
 18. powoływanie komisji stałych, w tym obligatoryjnie Komisji Dyscyplinarnej, oraz komisji doraźnych,
 19. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 20. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 21. rozstrzyganie w drugiej instancji spraw postępowania dyscyplinarnego.
 • 35
 1. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

 • 36
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • 37
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia, posiadających bierne prawo wyborcze, którzy wyrazili uprzednio zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem §38 ust. 1 ppkt a) i b).
 2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwoływane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na tym samym posiedzeniu na dzień przypadający nie później niż trzy dni od podjęcia uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jego zastępcę wybiera spośród swoich członków Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu.
 • 38
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 2. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 • 39
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, jego zastępca.
 • 40
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zastępca- pełniący obowiązki przewodniczącego- lub upoważniony przez nich członek mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • 41
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Zarządu,
 3. formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych wobec Zarządu,
 4. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń wymienionych w podpunkcie b),
 5. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 6. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 • 42
 1. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

Ustąpienie członków i kooptacja władz

 • 43
 1. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem prezesa, składają swoją rezygnację na piśmie na ręce prezesa lub pełniącego jego obowiązki wiceprezesa, który zobligowany jest poinformować o tym bezzwłocznie pisemnie Komisję Rewizyjną.
 2. Prezes Zarządu składa swoją rezygnację na posiedzeniu Zarządu na ręce najstarszego obecnego na posiedzeniu wiceprezesa, który zobligowany jest poinformować o tym bezzwłocznie pisemnie Komisję Rewizyjną.
 • 44
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem przewodniczącego, składają swoją rezygnację na piśmie na ręce przewodniczącego lub pełniącego jego obowiązki zastępcy, który zobligowany jest poinformować o tym bezzwłocznie pisemnie Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej składa swoją rezygnację na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na ręce swego zastępcy, który zobligowany jest poinformować o tym bezzwłocznie pisemnie Zarząd Stowarzyszenia.
 • 45
 1. W przypadku gdy w chwili wyboru władz Stowarzyszenia liczba członków organu nie osiągnęła maksymalnej, dopuszczalnej zapisami niniejszego Statutu, ilości członków lub w sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której na mocy uchwały dokonują pozostali członkowie organu.
 2. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 3. Zmiany w organach Stowarzyszenia, dokonane w drodze kooptacji nie wydłużają kadencji władz, która dla wszystkich członków organu, zarówno tych wybranych przez Walne Zebranie Członków, jak i powołanych w drodze kooptacji, kończy się po upływie 4 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ V

SYSTEM KAR I NAGRÓD

 

 • 46
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych niniejszym Statutem oraz uchwalonymi przez Zarząd odpowiednimi regulaminami przewidziane jest stosowanie wobec członków Stowarzyszenia kar oraz przyznawanie im nagród i wyróżnień.

 Nagrody i wyróżnienia

 • 47
 1. Członkom Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są nagrody i wyróżnienia.
 • 48
 1. Organami upoważnionymi do przyznawania nagród i wyróżnień są: Zarząd Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Członków.
 • 49
 1. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz szczegółowe zasady ich przyznawania określa regulamin nagród i wyróżnień uchwalany przez Zarząd.
 • 50
 1. Szczególnym rodzajem wyróżnienia jest opisany w §13 nadawany przez Walne Zebranie Członków tytuł członka honorowego.

Postępowanie dyscyplinarne

 • 51
 1. W stosunku do członków zwyczajnych i wspierających za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia mogą być stosowane kary.
 • 52
 1. Organami dyscyplinarnymi są: w I instancji- Komisja Dyscyplinarna, w II instancji- Zarząd Stowarzyszenia, w III instancji- Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Dyscyplinarna, składa się z 3 do 5 członków i powoływana jest na mocy uchwały przez Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Na mocy tej samej uchwały zwoływane jest pierwsze posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej oraz jego zastępcę wybiera spośród swoich członków Komisja Dyscyplinarna na pierwszym posiedzeniu.
 • 53
 1. Od orzeczeń organów dyscyplinarnych I i II instancji zainteresowanym przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej do organu dyscyplinarnego, który wydał skarżone orzeczenie, w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu danego organu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. W głosowaniu nad wspomnianą w ust. 3 uchwałą nie bierze udziału osoba zainteresowana.
 • 54
 1. Rodzaje kar oraz szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny Stowarzyszenia, uchwalany przez Zarząd.
 • 55
 1. Wyjątkowym i najsurowszym rodzajem kary jest wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu opisane w §19 ust. 1 ppkt b) oraz 34 ust. 1 ppkt n).
 2. Kara opisana w ust. 1, jest jednoznaczna z utratą członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. Zarząd podczas uchwalania regulaminu dyscyplinarnego jest zobligowany do ujęcia kary opisanej w ust. 1 w katalogu kar określonych tym regulaminem.
 • 56
 1. W przypadku gdy postępowanie dotyczy członka Komisji Dyscyplinarnej, organ ten wyłączony jest z postępowania.
 2. W przypadku gdy postępowanie dotyczy członków Zarządu, organ ten wydaje orzeczenie w składzie pomniejszonym o członków, wobec których toczy się postępowanie, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
 3. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w ust. 2 prawo orzekania ma jedynie Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 • 57
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 3. ze składek członkowskich,
 4. z darowizn, spadków, zapisów,
 5. z dotacji, subwencji, udziałów, lokat, odsetek bankowych,
 6. ze środków pochodzących z ofiarności publicznej,
 7. z innych wpływów z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej,
 8. z dochodów działalności gospodarczej.
 • 58

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia bądź w jego kasie.

 • 59

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 60
  1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa bądź jednego z wiceprezesów albo sekretarza.
  2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 • 61

Do wykonywania określonych czynności, związanych z działalnością Stowarzyszenia, Zarząd może ustanowić w drodze uchwały stałe pełnomocnictwo dla jednego z członków Zarządu.

 

 ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 62

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

 • 63

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 • 64

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Jaworzyna Śląska, 13.04.2018 r.

 

Załącznik numer 1

do Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

 

 1. Wzór herbu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

 

 

 1. Pieczęć Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej o treści:

 

Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska

KRS-0000082782, NIP 884-20-94-371, REGON 890540796