Regulamin Zarządu MKS „Karolina”

UCHWAŁA NR VII/29/15

ZARZĄDU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KAROLINA”

z dnia 27.05.2015 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”

Na podstawie §34 ust. 1 pkt. p Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” uchwala się:

REGULAMIN ZARZĄDU

MKS „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej (zwany dalej „Zarządem”) działa na podstawie Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd liczy od 3 do 7 osób.

2. Zarząd składa się obligatoryjnie z prezesa Zarządu, wiceprezesów Zarządu oraz sekretarza Zarządu.

§ 3

1. Członkostwo w Zarządzie jest funkcją społeczną.

§ 4

1. Zarząd jest władzą stowarzyszenia między zebraniami oraz organem wykonawczym Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny przed nim za swoją działalność.

2. Zarząd stowarzyszenia jest organem II instancji w postępowaniu dyscyplinarnym.

II. Zakres działania Zarządu

§ 5

1. Do kompetencji Zarządu należą:

1) kierowanie działalnością stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) zwoływanie, w zgodzie ze statutem, zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,

5) przyjmowanie nowych członków,

6) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,

7) uchwalanie i realizowanie budżetu stowarzyszenia,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

9) uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu dyscyplinarnego stowarzyszenia,

10) powoływanie Komisji Dyscyplinarnej stowarzyszenia,

11) powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności,

12) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego i ich przedłożenie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej,

13) składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

14) rozstrzyganie spraw dot. postępowania dyscyplinarnego w II instancji- organ odwoławczy,

15) zaciąga zobowiązania w imieniu stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w następujących sprawach:
a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Stowarzyszenia,

b) prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonego programu działania i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

c) zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia,

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych dla realizacji zadań statutowych Komisji Rewizyjnej oraz rocznych – przedkładanych do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

g) udzielanie pełnomocnictw, do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,

h) zawieranie umów.

2. Decyzje kolegialne w sprawach, o których mowa w punkcie 1, podejmowane są w formie uchwał.
3. Decyzje indywidualne w sprawach zwykłego zarządu i małej wagi, mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji. Treść każdej decyzji winna być podana do wiadomości pozostałym Członkom Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

III. Tryb podejmowania uchwał

§ 7

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków.

2. Głosowania są jawne.

3. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika.

4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa, a w razie jego nieobecności wyznaczonego przez prezesa wiceprezesa, który przewodniczy danemu posiedzeniu Zarządu.

5. Podjęte przez Zarząd uchwały oraz protokoły z jego posiedzeń podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.

IV. Organizacja pracy Zarządu

§ 8

1. Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa.

2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz pozostaje w stałym kontakcie z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu:

a) z własnej inicjatywy – w miarę potrzeby,

b) na wniosek jednego z Członków Zarządu,

c) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z programu działania Zarządu oraz z bieżącej działalności Stowarzyszenia.

5. Każdy z Członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść na porządek obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.

6. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada Sekretarz Zarządu, zgodnie z podziałem czynności, o których mowa w rozdziale V niniejszego regulaminu.

7. O posiedzeniach Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadomieni co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. W nagłych przypadkach termin wskazany w ust. 7 może ulec skróceniu.

§ 9

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

2. Z obrad Zarządu sporządza się protokół odzwierciedlający ich przebieg, a zawierający w szczególności:

1) numer protokołu,

2) datę i miejsce zebrania,

3) listę obecności, w tym osób zaproszonych,

4) porządek obrad,

5) zapisy zgłoszone w trakcie obrad,

6) numerację i tekst przyjętych uchwał wraz z wynikami głosowań.

V. Zakres zadań

§ 10

1. Prezes Zarządu:

1) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom,

2) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Zarządu,

3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

4) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla pracy Zarządu,

5) kieruje pracą podległych mu pionów organizacyjnych,

6) reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

§ 11

1. W razie niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu bądź jego nieobecności, jego obowiązki pełni upoważniony przez niego wiceprezes.

§ 12

1. Do obowiązków pełniącego obowiązki prezesa wiceprezesa Zarządu należą w szczególności:

1) zastępowanie prezesa i pełnienie obowiązków prezesa w razie nieobecności tego ostatniego,

2) wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach,

3) wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez prezesa.

§ 13

1. Do obowiązków wiceprezesa Zarządu należy:

1) kieruje pracą podległych mu pionów organizacyjnych,

2) wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach,

3) wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez prezesa.

§ 14

1. Do obowiązków sekretarza, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.2, należy w szczególności:

1) koordynowanie obiegu informacji,

2) koordynacja współpracy z Komisją dyscyplinarną i z Zespołem ds. odznaczeń,

3) kieruje pracą podległych mu pionów organizacyjnych,

4) prowadzenie kasy stowarzyszenia,

5) wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach,

6) wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez prezesa.

§ 15

1. Merytoryczny podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz wszystkich pracowników Stowarzyszenia określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VI. Czynności prawne

§ 16

1. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

2. Oświadczenia skierowane do Stowarzyszenia, a złożone w jego lokalu albo pisemnie jednemu z Członków Zarządu, mają skutek prawny wobec Stowarzyszenia.

§ 17

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub Członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazanych do załatwienia akt, dokumentów itp.

3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przyjmujący, jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Stowarzyszenia.

VII. Uzupełnienie Zarządu

§ 18

1. W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji, któregoś z członków Zarządu, organ ten ma prawo zastosować regułę kooptacji zapisaną w § 45 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

§ 21

1. Tracą moc poprzednie uchwały Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

§ 22

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.