Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina

Miejski Klub Sportowy „Karolina” Jaworzyna Śląska zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 czerwca (czwartek) 2020 roku – I termin g. 17:00, II termin g. 17:15 w siedzibie klubu przy ulicy Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.

 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielania Zarządowi absolutorium.
  8. Sprawy różne – dyskusja.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa: uchwała nr XVII/56/2020 Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” z dnia 04.06.2020 r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.