Zmiana opłaty za zajęcia

Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej informuje, że decyzją Zarządu,  od dnia 1 marca 2023 roku,  zmianie ulega opłata miesięczna za zajęcia.

Opłata miesięczna będzie wynosić  70,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) i jest płatna z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bieżący Klubu, prowadzony w Banku SANTANDER BANK o numerze 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656.

Zniżki: W przypadku w którym Opiekun Prawny zadeklaruje uczestnictwo w zajęciach więcej niż jednego Podopiecznego, opłata miesięczna określona  wobec pierwszego Podopiecznego, a za drugiego i kolejnego Podopiecznego opłata miesięczna wynosi 60,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W związku z tą zmianą będziemy musieli aneksować dotychczasowe umowy/ deklaracje uczestnictwa. Prosimy o pobranie aneksów, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura klubu.

Aneks_Deklaracja_uczestnictwa