Zmiana opłaty za zajęcia

Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska informuje, że decyzją Zarządu,  od dnia 1 września 2022 roku,  zmianie ulega opłata miesięczna za zajęcia.

Opłata miesięczna będzie wynosić  50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) i jest płatna z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bieżący Klubu, prowadzony w Banku SANTANDER BANK o numerze 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656.

Zniżki: W przypadku w którym Opiekun Prawny zadeklaruje uczestnictwo w zajęciach więcej niż jednego Podopiecznego, opłata miesięczna określona  wobec pierwszego Podopiecznego, a za drugiego i kolejnego Podopiecznego opłata miesięczna wynosi 40,00 złotych (słownie: czterdzieści złotych 00/100), o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W związku z tą zmianą będziemy musieli aneksować dotychczasowe umowy/ deklaracje uczestnictwa. Prosimy o pobranie aneksów, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura klubu.

2022-08-25_Aneks_Umowa_Deklaracja