Zarząd z absolutorium

28 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XVII/65/11 Zarządu MKS Karolina z dnia 12.03.2012r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami Statutu. Po ukonstytuowaniu się władz Zebrania i jego komisji rozpoczęto procedowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 rok. Prezes Zarządu Pan Łukasz Czajkowski przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z działalnością Zarządu w zakresie administracyjnym, finansowym oraz sportowym. Po przeprowadzonej analizie sprawozdania przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie nie wzbudziło żadnych zastrzeżeń i zostało przyjęte niemal jednomyślnie.

W kolejnym punkcie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Chmielowiec. W przygotowanym sprawozdaniu przedstawiła wszelkie aspekty działalności Komisji oraz podjęte przez nią czynności w 2011 roku. Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków bez zastrzeżeń.

W jednym z ostatnich punktów porządku obrad pochylono się nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2011. Skarbnik Pan Sylwester Bartczak przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok. Wraz z główną księgową Panią Anną Zając odpowiadał na pytania zgromadzonych członków. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z przeprowadzonej w dniu 3. marca br. kontroli działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Zwróciła uwagę m.in. na fakt skrupulatnie i rzetelnie prowadzonej dokumentacji. Zaznaczyła, że Zarząd udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez członków Komisji pytania. Podsumowując stwierdziła, że Zarząd w swoim działaniu kierował się rzetelnością i oszczędnością w gospodarowaniu środkami. Zaznaczyła też, że Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

Po wysłuchaniu pytań oraz odpowiedziach udzielonych przez członków Zarządu przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2011.

Prezes Zarządu podziękował zgromadzonym za zaufanie i docenienie pracy Zarządu w 2011 roku. Wyraził wdzięczność członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej oraz pracownikom za trud włożony w pracę na rzecz Stowarzyszenia. Podziękował trenerom, zawodnikom oraz ich rodzicom  za zaangażowanie, wysiłek i promocję Klubu na arenie lokalnej i krajowej. Zapewnił również, że Zarząd dołoży wszelkich starań aby Klub rozwijał się prężnie, a liczba jego członków, zawodników i sympatyków stale wzrastała.