Zarząd otrzymał absolutorium

herb_mks5 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XXVII/113/13 Zarządu MKS Karolina z dnia 22.03.2013 r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami Statutu. Po ukonstytuowaniu się władz Zebrania i jego komisji rozpoczęto procedowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok. Prezes Zarządu Pan Łukasz Czajkowski przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z działalnością Zarządu w zakresie administracyjnym, finansowym oraz sportowym. Po przeprowadzonej analizie sprawozdania przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie nie wzbudziło żadnych zastrzeżeń i zostało przyjęte niemal jednomyślnie.

W kolejnym punkcie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Chmielowiec. W przygotowanym sprawozdaniu przedstawiła wszelkie aspekty działalności Komisji oraz podjęte przez nią czynności w 2012 roku. Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków bez zastrzeżeń.

W ostatnim punkcie porządku obrad pochylono się nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2012.  Prezes Łukasz Czajkowski przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok. Wraz z Zarządem odpowiadał na pytania zgromadzonych członków. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia w 2012 roku  i wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Po wysłuchaniu pytań oraz odpowiedziach udzielonych przez członków Zarządu przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2012.

Zarząd podziękował wszystkim Członkom za przybycie oraz za pomoc w działaniu Stowarzyszenia.