Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina

 Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołał na dzień 5 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Odbędzie się ono w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 o godz. I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:10.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołanego na dzień 05.04.2013r.herb_mks

 1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielania Zarządowi absolutorium.

8. Zamknięcie obrad.

Źródło: uchwała nr XXVII/113/13 ZARZĄDU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KAROLINA” z dnia 22.03.2013r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

Podstawa prawna: § 27 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.