LIST OTWARTY

Poniżej przedstawiamy treść listu otwartego skierowanego przez Zarząd MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej do Władz Gminy Jaworzyna Śląska:

Jaworzyna Ślaska, 08.03.2018r.

 

Pan Grzegorz Grzegorzewicz

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

 

Pan Artur Nazimek

Przewodniczący RM w Jaworzynie Śląskiej

 

Radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

 

Szanowni Państwo,

            W związku z trwającą nagonką na Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej, która objawia się m.in. kontrolą Urzędu Miejskiego dot. realizacji zadań publicznych w 2017r. (jako pierwszej i jedynej kontrolowanej organizacji pozarządowej od blisko dziesięciu lat, która nota bene nie wykazała nieprawidłowości) oraz niezliczoną liczbą pytań, interpelacji, ankiet formułowanych przez Radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego (często daleko wybiegające poza podlegające zakresowi kontroli Gminy), które całkowicie dezorganizują prace Miejskiego Klubu Sportowego Karolina w geście protestu zwołujemy Walne Zebranie Członków MKS Karolina, na którym jako Zarząd Stowarzyszenia złożymy rezygnację z pełnionych społecznie funkcji.

Państwa działania całkowicie uniemożliwiają prowadzenie podstawowej działalności organizacji, która z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zatrudnia pracowników administracji i posiłkuje się jedynie działającymi społecznie członkami Zarządu. Stoi to w całkowitej sprzeczności z rolą jaką w kontekście organizacji pozarządowych pełnić powinny jednostki samorządu terytorialnego, a mianowicie wsparciem ich działań, stanowiących w zdecydowanej większości również zadania własne gminy. Państwa działania zniechęcają jedynie osoby, wykonujące swoje funkcje społecznie na rzecz organizacji pozarządowych, do dalszego działania na ich rzecz.

Pomimo, że ww. kontrola nie wykazała nieprawidłowości nadal pojawiają się te same uciążliwe pytania dotyczące działalności MKS Karolina. Ponadto, pomimo faktu, iż ceny różnych usług z roku na rok wzrastają, władze Gminy co roku obniżają poziom nakładów finansowych przekazywanych na realizację szkolenia sportowego w MKS Karolina. Z tego powodu Klub został zmuszony m.in. do wprowadzenia częściowej odpłatności za zajęcia sportowe.

Ww. działania władz Gminy znacząco utrudniają działania organizacji jaką reprezentujemy, w związku z czym jesteśmy zmuszeni do podjęcia tak drastycznych kroków. Z uwagi na dobro Klubu, które zawsze leży nam na sercu, do dnia Walnego Zebrania będziemy wykonywać swoje obowiązki.

Z poważaniem

Zarząd MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej