Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

cropped-herb_mks.jpgW piątek 13 kwietnia 2018 roku (I-termin godz. 17:00, II-termin godz. 17:15) w siedzibie MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej ul. Sportowa 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

PATRZ LIST OTWARTY

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołanego na dzień 13.04.2016 r.:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielania Zarządowi absolutorium.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w Statucie oraz uchwalenia jego tekstu jednolitego.
 10. Podsumowanie kadencji 2015-2018 – wystąpienia prezesa oraz członków Zarządu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru członków Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.
 13. Sprawy różne – dyskusja.
 14. Zamknięcie obrad.

Podstawa: uchwała nr XXIV/95/18 Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”  z dnia 08.03.2018r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.