Co dalej ze sportem w naszej gminie?

W trakcie XXXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 28 września radny Jan Dochniak złożył interpelację dotyczącą naszego klubu. Pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem Pana Radnego przybliżamy naszym kibicom kwestię przez niego poruszoną.

Jednocześnie liczymy na wsparcie Pana Radnego przy procedowaniu budżetu gminy w kontekście środków przeznaczanych na kulturę fizyczną. Dziękujemy za wywołanie kwestii zmniejszania dofinansowania szkolenia sportowego dzieci oraz młodzieży nie tylko w całej gminie ale i mieście.

Radny poruszył w swoim pytaniu kwestię, która tylko skutkuje brakiem środków w kasie klubu:
„Czy to prawda, że w Klubie Sportowym „Karolina” zostaną rozwiązane grupy: grupa juniorów młodszych i grupa juniorów starszych, wiekowo 14-18 lat? Jeżeli tak, to proszę o uzasadnienie tej decyzji. W tej sprawie zwrócili się do mnie dziadkowie wnuków, którzy trenowali, czy też chcieli tam trenować.”
(Cytat z pisma z dnia 11.10.2017 przesłanego do MKS Karolina o sygnaturze: OSS.PKiOP.0003.4.1.2017)

Poniżej publikujemy pełną odpowiedź Zarządu MKS Karolina, w której wyjaśniamy stan faktyczny i jednocześnie przedstawiamy sytuację finansową, w jakiej znajduje się Klub:
„W odpowiedzi na pismo OSS.PKiOP.0003.4.1.2017 z dnia 11.10.2017 r. (data wpływu 12.10.2017r.) niniejszym składamy wyjaśnienia w sprawie, której dotyczy interpelacja.

Niezmiernie cieszy nas fakt zainteresowania Pana Radnego losami jaworzyńskiego Klubu, biorąc pod uwagę dotychczasowy raczej negatywny stosunek wypowiedzi Pana Radnego w zakresie nakładów na finansowanie sportu w Gminie Jaworzyna Śląska.

W ostatnim czasie w Radzie Miejskiej oraz Urzędzie Miejskim słyszy się często o konieczności cieć nakładów na finansowanie sportu w Gminie Jaworzyna Śląska. Już na początku 2017r. dokonano znaczących cięć środków przeznaczonych na sport (zadania zlecane przez Gminę NGO). Największe cięcie finansowe spotkało MKS Karolina. Gmina zmniejszyła swój udział w finansowaniu sportu w mieście o 16.650,00 zł. A kolejne cięcia zapowiadane są w konsultowanym przez Burmistrza projekcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r. (vide odpowiedź MKS Karolina na zaproszenie do konsultacji nr ZA.034.2017.LC, które zostało przesłane również do Biura Rady Miejskiej w dniu 10.10.2017r.).

MKS Karolina na początku 2017r. składając ofertę na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyceniła koszt realizacji zadań na kwotę odzwierciedlającą nakłady przekazane przez Gminę w 2016r. Niestety z uwagi na zmniejszoną przez Państwa Radnych kwotę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy MKS Karolina otrzymał o 16.650,00 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Niestety z uwagi na ograniczoną liczbę środków finansowych w drugiej połowie roku MKS Karolina stanął przed dylematem, który rozwiązał poprzez zlikwidowanie grupy juniorów starszych MKS Karolina. Decyzja taka została podjęta z uwagi na najniższą frekwencję i najmniejsze zainteresowanie zajęciami w tej grupie treningowej, spośród wszystkich grup sekcji piłki nożnej). Nie pozbawiono jednak zawodników możliwości uczestnictwa w zajęciach. Zawodnikom w zależności od poziomu umiejętności zaproponowano zajęcia w grupach seniorskich B-klasy oraz IV ligi.

Nieprawdą jest jednak jakoby rozwiązana została grupa juniorów młodszych. W MKS Karolina na przemiennie od lat występowała jedna grupa: juniorów młodszych albo trampkarzy (w zależności od roczników zawodników wychodzących z danej grupy wiekowej). W lecie 2017r. podjęto decyzję o zastąpieniu grupy juniorów młodszych grupą trampkarzy, co też uczyniono. Taka kolej rzeczy oraz mała frekwencja na zajęciach juniorów starszych spowodowana jest zaniedbaniami w naborze i szkoleniu dzieci i młodzieży w latach 2005-2009, tj. w okresie przed objęciem sterów w Klubie przez obecny Zarząd. Szkolenie dzieci w piłce nożnej zaczyna się bowiem w wieku ok. 5 lat, a brak odpowiedniego naboru w latach 2005-2009 aktualnie powoduje małą frekwencję w grupach junior młodszy i junior starszy.

Aktualnie MKS Karolina prowadzi szkolenie w 4 grupach zajęciowych młodzieżowych (żak, orlik, młodzik, trampkarz) oraz 2 grupach zajęciowych seniorskich (B-klasa, IV liga). Ponadto prowadzone są zajęcia w 2 grupach bramkarskich piłki nożnej, jednej grupie judo oraz w kolarstwie. Liczba grup zajęciowych w MKS Karolina jest tym samym stale większa od deklarowanej w ofercie na realizacje zadań publicznych.

Zatrważający jest fakt, że dopiero teraz którykolwiek Radny Rady Miejskiej zainteresował się tym faktem. O konieczności podjęcia takich kroków informowałem Państwa nie raz w momencie podejmowania przez Państwa działań mających a celu ograniczenie nakładów na sport. Przestrzegałem przed takimi rozwiązaniami przy każdej możliwości spotkania, m.in. na sesjach Rady Miejskiej dot. funkcjonowania NGO, na posiedzeniach Komisji ds. sportu itp. Szkoda, że Państwa interwencje są reakcją post factum. Niemniej jednak ważne aby z takich błędów wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że przy procedowaniu budżetu na 2018r. a wcześniej przy przyjęciu programu współpracy z NGO skorygują Pastwo swoją postawę w zakresie zmniejszania nakładów na finansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które w naszej Gminie są jedyną stosunkowo powszechną zorganizowaną formą spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego.”
(Pismo z dnia 13.10.2017 o sygnaturze: ZA.035.2017.LC, zachowano pisownię oryginalną oraz wytłuszczenia tekstu)

Wyrażamy głębokie przekonanie, że złożona interpelacja będzie przyczynkiem do dalszej i szerszej debaty publicznej a Pan radny, zatroskany losami sportu w naszej gminie, wesprze swoimi działaniami nie tylko nasz klub ale także pozostałe stowarzyszenia działające na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

O dalszych pracach nad budżetem dotyczącym sportu w kontekście klubu, będziemy informować na bieżąco.

Foto ze strony dsw.doba.pl